Stanovy

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

Cyklistický klub VTÁČNIK

 1. Názov: Cyklistický klub VTÁČNIK
 2. Adresa: 29.augusta 405/4, Lehota pod Vtáčnikom, 972 42.
 3. Cyklistický klub VTÁČNIK (ďalej iba cykloklub) je dobrovoľným združením amatérskych cyklistov a cykloturistov.
 4. Cykloklub je právnicky subjekt, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
 5. Cykloklub sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tohto združenia.
 6. Cykloklub sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky združenia a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe demokratických, priamych volieb. Ak stanovy alebo právny predpis neurčujú inak, rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 7. Cykloklub je zriadený na dobu neurčitú.
 1. Členom cykloklubu sa môžu stať všetci priaznivci cyklistiky, cykloturistiky, ktorí uznávajú ciele cykloklubu, stanovy cykloklubu, aktívne sa zúčastňujú na podujatiach cykloklubu, presadzujú záujmy cykloklubu a uhradia členský príspevok. Ak ide o osobu mladšiu ako 18 rokov, je podmienkou členstva súhlas zákonného zástupcu. Podmienkou prijatia nového člena je jeho schválenie prijatia nadpolovičnou väčšinou členov výkonného výboru.
 2. Štatutárnym orgánom cykloklubu je predseda cykloklubu, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda cykloklubu.
 3. K splneniu tohto poslania spolupracuje s ďalšími klubmi a s organizáciami, klubmi a združeniami príbuzného zamerania a so Slovenským zväzom cyklistiky.
 4. Všetci členovia sa zúčastňujú spoločných výjazdov a akcií organizovaných cykloklubom na vlastné riziko a cykloklub nie je zodpovedný za vzniknuté škody na zdraví a majetku a nie je ich možné vymáhať súdne.
 1. Clieľom cykloklubu je podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky, ich vplyv na zdravie. Poskytuje možnosti pre rozvoj, prosperitu a záujmy jednotlivých členov.
 2. K splneniu tohto poslania spolupracuje s ďalšími klubmi a organizáciami príbuzného zamerania.
 3. Aktivity cykloklubu sú najmä:
 • vykonávanie jednotlivých foriem horskej cyklistiky, cykloturistiky na rekreačnej a pretekárskej úrovni,
 • zdravotná výchova členov, najmä v oblasti dodržiavania pitného režimu pri športovaní,
 • podpora športu detí a mládeže,
 • vytváranie podmienok a organizačné zabezpečenie cyklistických a cykloturistických podujatí,
 • vedenie členov k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie.
 1. Členská schôdza
 • je najvyšším orgánom cykloklubu, je tvorená všetkými členmi cykloklubu,
 • rieši všetky zásadné otázky cykloklubu, schvaľuje stanovy, plán činnosti, rozpočet, správu o hospodárení, výročnú správu a rozhoduje o jeho koncepčnom využití rozpočtu,
 • zasadá raz ročne
 • zvoláva ju predseda výkonného výboru, alebo keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov alebo vo veci, ktorá nestrpí odklad,
 • volí a odvoláva výkonný výbor, volebnú a návrhovú komisiu
 • rozhodnutia členskej schôdze klubu sú záväzné pre všetkých členov cykloklubu,
 • zo zasadnutia členskej schôdze klubu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci a dvaja overovatelia,
 • členská schôdza je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov.
 1. Výkonný výbor

Výkonný výbor je reprezentatívnym, riadiacim a výkonným orgánom klubu v období medzi členskými schôdzami klubu. Jeho zloženie je: predseda, podpredseda a hospodár.

 

Výkonný výbor je volený na členskej schôdzi na základe návrhov členov cykloklubu verejným hlasovaním. Členovia výkonného výboru volia na svojom prvom zasadaní zo svojich radov predsedu, podpredsedu a hospodára, a:

 • zabezpečuje uplatňovanie stanov cykloklubu, rozhodnutí členskej schôdze a rieši návrhy a pripomienky členov,
 • podáva členskej schôdzi správu o činnosti cykloklubu, správu o hospodárení,
 • predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu cykloklubu a uskutočňuje jeho rozhodnutia po jeho schválení,
 • schvaľuje výdavky cykloklubu do výšky 1500 eur na jeden účel,
 • zvoláva zasadnutia členskej schôdze klubu,
 • zabezpečuje organizačné tímy pre jednotlivé cykloakcie,
 • zabezpečuje komunikáciu s tretími stranami (sponzormi, úradmi, občanmi),
 • účasť členov výboru a pozývaných hostí zabezpečuje predseda; mimoriadne zasadnutia výkonného výboru na žiadosť členov cykloklubu na riešenie naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda výkonného výboru, podpredseda vedie zápisnicu zo zasadnutia výboru a zakladá ju v dokumentácii cykloklubu,
 • výkonný výbor je volený na jeden rok
 • navonok vystupujú a v mene cykloklubu konajú predseda alebo podpredseda samostatne. V mene cykloklubu môže konať aj iná osoba, na základe písomného rozhodnutia výkonného výboru,
 • rokovanie výkonného výboru zvoláva jeho predseda, minimálne 1x za štvrťrok a najmenej pred každým organizovaným podujatím,
 • výkonný výbor sa pri svojej práci riadi plánom a uzneseniami členskej schôdze klubu,
 • výkonný výbor zvolí zo svojich radov hospodára, pokladníka a zapisovateľa v jednej osobe zodpovedajúceho za vedenie hospodárenia klubu,
 • rozhoduje o odmenách jednotlivých členov klubu,
 • výkonný výbor rozhoduje o prijatí a vylúčení člena klubu,

 

 1. Členovia klubu
 • členovia klubu sú podľa veku zaradení do družstva dospelých a do družstva mládeže
 • členmi družstva mládeže sú členovia cykloklubu, ktorí v prebiehajúcom kalendárnom roku neprekročili vekovú hranicu 18 rokov
 1. Organizačné štáby jednotlivých podujatí
 • Vytvárajú sa za účelom prípravy a zabezpečenia jednotlivých cyklistických akcií; výber členov do týchto štábov sa uskutočňuje na základe ich iniciatívy a na základe rozhodnutia výkonného výboru.
 1. Členovia cykloklubu majú právo:
 • zúčastňovať sa na podujatiach cykloklubu,
 • hlasovať na členskej schôdzi cykloklubu,
 • voliť a byť volený do orgánov cykloklubu,
 • vyjadrovať sa k práci výkonného výboru, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania,
 • venovať cykloklubu dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku,
 • byť informovaní o práci orgánov cykloklubu.

 

 1. Členovia cykloklubu sú povinní:
 • dodržiavať stanovy cykloklubu,
 • podporovať jeho zámery a chrániť meno cykloklubu,
 • platiť členské príspevky na výročnej členskej schôdzi,
 • plniť uznesenia výkonného výboru a členskej schôdze,
 • na podujatiach cykloklubu dodržiavať zásady ochrany prírody, životného prostredia a pitného režimu, dbať na bezpečnosť seba a ostatných, dodržiavať program a pokyny vedúcich jednotlivých podujatí,
 • aktívne sa zúčastňovať cykloklubovej činnosti,
 • zúčastňovať sa členských schôdzí, dôstojne reprezentovať klub na svojich podujatiach.
 1. doručením písomného oznámenia člena o vystúpení z cykloklubu
 2. vylúčením člena pre porušenie stanov cykloklubu na základe uznesenia výkonného výboru
 3. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne bez oznámenia dôvodu.
 4. dlhodobej neúčasti na podujatiach organizovaných cykloklubom alebo v prípade, ak správanie člena poškodzuje dobré meno cykloklubu
 1. Cykloklub zabezpečuje svoju činnosť  na základe schváleného plánu činnosti  v bežnom kalendárnom roku.
 2. Príjmy cykloklubu:
 • členské príspevky,
 • príspevky z poukázania 2 %-nej dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
 • dobrovoľné príspevky, dary a poskytované služby sponzormi a členmi,
 • výnosy z akcií organizovaných cykloklubom.
 1. Hlavným nástrojom hospodárenia cykloklubu je rozpočet cykloklubu; rozpočet pripravuje výkonný výbor a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi
 2. Príjmy cykloklubu sa rozdeľujú podľa potrieb cykloklubu a schváleného plánu cykloakcií; o rozdelení týchto prostriedkov a darov rozhoduje výkonný výbor; spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v správe o hospodárení cykloklubu, ktorú výkonný výbor predkladá členskej schôdzi.
 3. Dobrovoľné príspevky a dary sú všetky materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu (napr. úhrada výdavkov na konkrétu cykloturistickú akciu); s takýmto príspevkom, resp. darom  disponuje výkonný výbor podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
 4. Finančné prostriedky cykloklubu sa ukladajú vo finančnom ústave. Podpisové právo majú minimálne dvaja členovia výkonného výboru.; výber finančných prostriedkov je podmienený podpisom predsedu alebo podpredsedu a člena výkonného výboru.
 5. Rozpočet cykloklubu vypracúva výkonný výbor a schvaľuje členská schôdza; pri spracovaní rozpočtu na kalendárny rok vychádza výkonný výbor z predpokladaného príjmu cykloklubu z členských príspevkov a z príspevkov sponzora a príspevkov z poukázania 2 %-nej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.
 6. Výkonný výbor zabezpečuje použitie finančných prostriedkov cykloklubu v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny rok; priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov má hospodár cykloklubu.
 7. Výdavky cykloklubu tvoria príspevky na:
 • dopravu a ubytovanie na cyklozájazdoch,
 • štartovné na cyklistických pretekoch,
 • výdavky na stravovanie a pitný režim,
 • organizáciu cykloakcií,
 • fungovanie cykloklubu,
 • mimoriadne výdavky schválené valným zhromaždením alebo výkonným výborom.
 1. Výdaj finančných prostriedkov zabezpečuje hospodár cykloklubu na základe rozhodnutí členskej schôdze, výkonného výboru a v súlade s rozpočtom cykloklubu na daný rok.
 2. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve cykloklubu  sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár; inventarizácia majetku cykloklubu sa vykonáva raz ročne (pred konaním výročnej členskej schôdze) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára; inventarizáciu vykoná revízna komisia.
 3. Cykloklub môže odmeniť prácu jednotlivých členov cykloklubu.
 1. Cykloklub zaniká rozhodnutím väčšiny členov; súhlas so zánikom musí vysloviť minimálne nadpolovičná väčšina členov cykloklubu; na základe toho zvolá výkonný výbor cykloklubu mimoriadne členskú schôdzu, ktorá v mene členov cykloklubu potvrdí zánik cykloklubu a zabezpečí organizáciu opatrení a činností s tým spojených.
 2. Pri zániku cykloklubu vykoná členská schôdza zúčtovanie majetku, pri ktorom:
 • sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora,
 • zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku cykloklubu,
 • rozhodne o zostávajúcich finančných prostriedkoch,
 • zlikviduje účet v banke.

Tieto stanovy boli prijaté jednomyseľným rozhodnutím všetkých členov prípravného výboru.

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa  12.12.2016 (posledná úprava 10.5.2017)

PDF

Stiahnuť kompletné stanovy vo formáte PDF

facebook
facebook